Holy Tanach

Torah - The Pentateuch

Nevi'im - Prophets

Ketuvim - Writings